Biểu hiện có hại là phản ứng có hại không mong muốn, xãy ra trong quá trình điều trị bằng thuốc / phương pháp điều trị nào đó. Biểu hiện có hại có ý nghĩa rộng hơn tác dụng phụ vì nó bao gồm cả các trường hợp có nguyên nhân khác ngoài thuốc / phương pháp điều trị, ví dụ như bệnh tiến triển nặng tự nhiên, tai nạn té ngã ngẫu nhiên… trong quá trình điều trị.