Chứng mô ghép chống lại chủ thể (Graft-versus-host disease :GVHD) là một trong những biến chứng liên quan đến ghép mô tạng. Đối với mô tạng ghép (người hiến tặng), cơ thể của người nhận mô tạng ghép là một vật thể ngoại lai và tấn công các cơ quan của người nhận thông qua phản ứng miễn dịch. Nhiều trường hợp không đáp ứng với steroid và việc lựa chọn điều trị thay thế còn hạn chế.