Điều trị ưu tiên hai là liệu pháp thay thế, khi điều trị ưu tiên một không đạt được hiệu quả, hoặc phải ngưng do tác dụng phụ nghiêm trọng không thể điều trị tiếp được.