Là đột biến xãy ra trong cả hai bản sao của một gen cụ thể, một đột biến nhận từ cha và một đột biến nhận từ mẹ (Không nhất thiết cùng loại đột biến).