Đột biến (Mutation) là sự biến đổi bất thường trên chuỗi DNA trong tế bào. Đột biến là những lỗi sai có thể được gây ra trong quá trình phân chia tế bào, hoặc do tiếp xúc với các tác nhân gây tổn hại DNA trong môi trường. Đột biến có thể gây hại, hoặc có lợi, hoặc không gây ảnh hưỡng gì. Nếu đột biến xảy ra trong các tế bào tạo trứng hoặc tinh trùng, chúng có thể được di truyền; nếu đột biến xảy ra ở các loại tế bào khác, chúng không được di truyền. Một số đột biến có thể dẫn đến ung thư hoặc các bệnh tật khác.