Là một loại thuốc không chứa thành phần có họat tính trị liệu nhưng có hình dạng giống hệt với thuốc thử nghiệm có hoạt tính trị liệu. Trong một số thử nghiệm lâm sàng, các nhà nghiên cứu thường so sánh với giả dược để đánh giá hiệu quả tác dụng và tính an toàn của thuốc thử nghiệm.