Là một hiệu ứng tâm lý vì người bệnh tin rằng đó là thuốc thật và kỳ vọng nó có thể điều trị được bệnh và kết quả tình trạng bệnh được cải thiện tốt hơn. Trong thử nghiệm lâm sàng, hiệu ứng giả dược có thể được đề cập khi đánh giá hiệu quả thuốc thử nghiệm.