Là hội đồng được thành lập để bảo vệ quyền và phúc lợi của các đối tượng tham gia là con người, được tuyển dụng để tham gia vào nghiên cứu được thực hiện dưới sự bảo trợ của một tổ chức. IRB có vai trò thẩm tra các thử nghiệm lâm sàng trên người, trước khi bắt đầu thực hiện. IRB có thẩm quyền phê duyệt, từ chối, hoặc yêu cầu sửa đổi các hoạt động nghiên cứu thuộc thẩm quyền của mình theo quy định. IRB phải có ít nhất 5 thành viên từ các chuyên ngành khác nhau, nhằm đảm bảo đánh giá toàn diện về nghiên cứu con người và các tác động thể chế, pháp lý, khoa học và xã hội. Hội đồng cũng sẽ bao gồm ít nhất một thành viên không thuộc tổ chức và một thành viên không phải là nhà khoa học.