Trong pha I nghiên cứu lâm sàng về thuốc chống ung thư, liều lượng giới hạn độc tính cần được kiểm tra để xác định phạm vi liều sử dụng, tùy thuộc vào tần suất và mức độ xuất hiện của các độc tính này. Nếu liều dùng trên giới hạn này sẽ xãy thường dễ xãy ra độc tính. Độc tính được xác định là ≥ grade 3 đối với biểu hiện có hại phi huyết học (ví dụ mô tạng) hoặc ≥ grade 4 đối với biểu hiện có hại huyết học dựa theo phân loại CTCAE của NCI.