MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) là một từ điển y học phân cấp, bao gồm các thuật ngữ thông dụng liên quan đến tên bệnh, triệu chứng, dấu hiệu, các xét nghiệm cận lâm sàng v.v. MedDRA do ICH (là một Hội đồng quốc tế điều hòa các quy định dược phẩm sử dụng trên người) sáng lập, nhằm mục đích thống nhất quy định nhập dữ liệu, tìm kiếm, đánh giá và trao đổi thông tin nhanh chóng chính xác trong quy trình quản lý thông tin an toàn dược. Nó được cập nhật 2 lần mỗi năm bởi tổ chức MSSO.

MedDRA có cấu trúc phân thành 5 cấp như sau.

1. SOC (System organ class): Phân loại theo hệ thống cơ quan

2. HLGT (High level group term): Thuật ngữ nhóm cấp cao

3. HLT (High level term): Thuật ngữ cấp cao

4. PT (Prefered term): Thuật ngữ chuẩn

5. LLT (Lowest level term): Thuật ngữ cấp thấp nhất.

Hiện tại MedDRA được áp dụng cho các công ty dược hoạt động trong khu vực liên minh Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.