Nghiên cứu can thiệp lâm sàng hay còn gọi là thử nghiệm lâm sàng. Là một nghiên cứu can thiệp đề cập cụ thể đến tiềm năng của thuốc mới / phương pháp điều trị mới / dụng cụ y khoa mới, được thực hiện trên người mà nó chưa được công nhận trước đó.

Related Thuật ngữ