Nghiên cứu lâm sàng (Clinical study) bao gồm 2 dạng nghiên cứu chính là nghiên cứu quan sát lâm sàng (observational study) và nghiên cứu can thiệp lâm sàng (interventional study).

  • Nghiên cứu can thiệp lâm sàng hay còn gọi là thử nghiệm lâm sàng. Là một nghiên cứu can thiệp đề cập cụ thể đến tiềm năng của thuốc mới / phương pháp điều trị mới / dụng cụ y khoa mới, ̣được thực hiện trên người mà nó chưa được công nhận trước đó.
  • Nghiên cứu quan sát lâm sàng, là nghiên cứu đề cập đến việc quan sát theo dõi và đánh giá các mục tiêu liên quan đến kết quả sức khỏe của những người tham gia vào chương trình điều trị hiện tại đã được công nhận.

Related Thuật ngữ