Nghiên cứu mù (Blind clinical study / Blind study) là một loại nghiên cứu lâm sàng trong đó người thực hiện nghiên cứu (nhân viên y tế) và người tham gia nghiên cứu (bệnh nhân) không rõ ai được nhận liệu pháp điều trị đang được thực hiện. Có 2 loại nghiên cứu mù:

Nghiên cứu mù đơn (Single-blind study): là nghiên cứu mà người thực hiện nghiên cứu nắm rõ ai được nhận liệu pháp điều trị đang thực hiện, ngược lại người tham gia không rõ mình đang nhận liệu pháp điều trị nào trong chương trình thử nghiệm.

Nghiên cứu mù đôi (Double-blind study): Cả người thực hiện nghiên cứu và người tham gia nghiên cứu không rõ ai đang được nhận liệu pháp điều trị nào trong chương trình thử nghiệm.