Nghiên cứu tiền lâm sàng là nghiên cứu sử dụng động vật để tìm hiểu xem một loại thuốc, thủ thuật hay phương pháp điều trị có khả năng hữu ích hay không. Các nghiên cứu tiền lâm sàng được thực hiện trước khi thực hiện bất kỳ nghiên cứu lâm sàng nào trên người.