Giấy phép sử dụng khẩn cấp (Emergency-use authorization :EUA) được FDA cấp cho những sản phẩm y tế, hoặc xét nghiệm chưa chính thức được phê duyệt trước đó, để hổ trợ điều trị cho các chứng bệnh đe dọa đến tính mạng người bệnh mà chưa có phương pháp lựa chọn thay thế nào khác trong giai đoạn khẩn cấp. EUA chỉ là giấy phép tạm thời trong một giai đoạn nhất định và có thể thu hồi khi cần thiết.