Là việc sử dụng thuốc ngoài các chỉ định được phê duyệt bởi cơ quan chức năng của nước sở tại. Ví dụ như sử dụng ngoài chỉ định điều trị, ngoài nhóm tuổi, khác liều lượng qui định hoặc khác đường dùng.