Tác dụng phụ là một loại của biểu hiện có hại, xảy ra sau trong quá trình dùng thuốc hoặc phối hợp thuốc điều trị, mà nguyên nhân được xác định hoặc nghi ngờ có liên quan đến thuốc điều trị.