Là khoảng thời gian (Time to Response: TTR) tính từ khi bắt đầu điều trị cho đến khi có biểu hiện đáp ứng một phần hoặc toàn bộ, được đánh giá khách quan. Trong thử nghiệm lâm sàng TTR, có thể được tính từ thời điểm phân chia để tham gia điều trị. Đây là một tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của thuốc thử nghiệm, đặc biệt là thuốc ung thư.