Là khoảng thời gian tính từ khi bắt đầu điều trị cho đến khi có biểu hiện đáp ứng một phần hoặc toàn bộ, được đánh giá khách quan. Trong thử nghiệm lâm sàng TTR là một tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của thuốc thử nghiệm, đặc biệt là thuốc ung thư.