Là khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu điều trị ung thư mà bệnh nhân vẫn còn sống và chưa di căn, cho  đến khi ung thư có biểu hiện di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Trong thử nghiệm lâm sàng, MFS là một tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của thuốc thử nghiệm.