Thời gian sống còn toàn bộ ( Overall survival : OS) là khoảng thời gian sống tính từ thời điểm được chẩn đoán hoặc bắt đầu điều trị bệnh, chẳng hạn như ung thư, cho đến khi tử vong với bất kỳ lý do nào, ngay cả tử vong do tai nạn giao thông cũng được tính vào. Trong thử nghiệm lâm sàng, OS được tính từ thời điểm phân nhóm trị liệu hoặc thời điểm bắt đầu trị liệu với thuốc thử nghiệm cho đến khi tử vong. OS là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hiệu quả tác dụng của thuốc thử nghiệm lâm sàng, đặc biệt đối với thuốc chống ung thư.