Là khoảng thời gian sau khi điều trị, chẳng hạn như ung thư, tình trạng bệnh ổn định, không hóa ác, chất lượng cuộc sống của người bệnh được duy trì. Trong thử nghiệm lâm sàng, PFS thường là một tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả tác dụng của thuốc thử nghiệm.