Thời gian sống bệnh không hóa ác (Progression Free Survival :PFS) là khoảng thời gian tính từ sau khi điều trị, chẳng hạn như ung thư, tình trạng bệnh diễn tiến ổn định, chất lượng cuộc sống của người bệnh được duy trì, cho đến khi bệnh có biểu hiện tiến triển (hoá ác) được xác định khách quan. Trong thử nghiệm lâm sàng, PFS thường là một tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả tác dụng của thuốc thử nghiệm, đặc biệt đối với thuốc điều trị ung thư.