Nghiên cứu nhãn mở (Open-label study) là một loại nghiên cứu lâm sàng trong đó người thực hiện nghiên cứu (nhân viên y tế) và người tham gia nghiên cứu (bệnh nhân), cả 2 đều biết rõ ai sẽ được nhận liệu pháp đang được thực hiện nào. Nhược điểm của phương pháp này là do biết rõ thông tin điều trị, điều này có thể làm ảnh hưởng kết quả của nghiên cứu do yếu tố tâm lý của người tham gia.

Để có kết quả đáng tin cậy hơn, thông thường các thử nghiệm thường được thực hiện khi bệnh nhân hoặc nhân viên y tế không biết chính xác ai sẽ nhận được liệu pháp đang được thực hiện. Phương pháp này được gọi là nghiên cứu mù (blind study) hay thử nghiệm mù (blind trial)

Related Thuật ngữ