Là một loại thử nghiệm khoa học nhằm mục đích giảm thiểu các sai số khi đánh giá hiệu quả của các phương pháp điều trị mới. Các đối tượng tham gia được phân bổ ngẫu nhiên thành 2 hoặc nhiều nhóm để so sánh. Nhóm chứng là nhóm nhận thử nghiệm với liệu pháp mới cần đánh giá. Trong khi đó, nhóm còn lại được gọi là nhóm đối chứng, được nhận phương pháp điều trị thay thế, chẳng hạn như giả dược, tá dược hoặc thuốc đối chứng.

Thử nghiệm có thể tiến hành theo phương pháp mù (mù đơn hoặc mù đôi), có nghĩa là các thông tin người tham gia sử dụng liệu pháp gì, sẽ không được công bố cho đến sau khi thử nghiệm hoàn tất.