Trong nghiên cứu lâm sàng, không phải người tự nguyện nào cũng được đăng ký tham gia. Nhằm hạn chế các sai số trong quá trình đánh giá kết quả nghiên cứu lâm sàng, người tham gia tự nguyện phải đáp ứng các “tiêu chuẩn chọn lựa” đã được mô tả trong protocol.