Khi sắp xếp các trị số từ lớn đến nhỏ, trị số nằm ở giữa là trị số trung vị. Ví dụ khi đánh giá trọng lượng của 19 người có cân nặng khác nhau, trị số trung vị là trọng lượng của người thứ 10. So với trị số trung bình, lợi điểm của trị số trung vị bị ảnh hưởng bởi trị số cực biên. Nó thường được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng để đánh các tiêu chuẩn điều trị thử nghiệm.