In vivo là tiếng Latinh có nghĩa là “bên trong cơ thể sống”. Dùng để chỉ một việc được thực hiện trong một cơ thể sống. Khi một nghiên cứu được thực hiện in vivo, có nghĩa là nghiên cứu được thực hiện trên mô hình động vật hoặc thử nghiệm trên người. Trong trường hợp này, mọi việc diễn ra bên trong một cơ thể sống.