In vitro là tiếng Latinh có nghĩa là “trong kính.” Dùng để chỉ một việc gì đó được thực hiện trong ống nghiệm, bên ngoài một cơ thể sống. Khi phương pháp thực hiện in vitro, có nghĩa là được sử dụng trong phòng thí nghiệm, như vi khuẩn, tế bào động vật hoặc tế bào người được nuôi cấy trong môi trường nhân tạo tương tự môi trường trong cơ thể sống.