Tỷ lệ đáp ứng khách quan bao gồm tỷ lệ bệnh có đáp ứng một phần và tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn đối với một trị liệu nào đó. Trong thử nghiệm lâm sàng, ORR là một tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả tác dụng của thuốc thử nghiệm đặc biệt trong thử nghiệm các thuốc ung thư.

Related Thuật ngữ