Tỷ lệ đáp ứng tổng thể (Overall response rate :ORR) bao gồm tỷ lệ bệnh có đáp ứng một phần và hoàn toàn đối với một trị liệu nào đó. Trong thử nghiệm lâm sàng, ORR là một tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả tác dụng của thuốc thử nghiệm đặc biệt trong thử nghiệm các thuốc ung thư.

Related Thuật ngữ