Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (Non-small cell lung cancer: NSCLC) là một trong 2 dạng của ung thư phổi (Dạng còn lại là ung thư phổi tế bào nhỏ). NSCLS là dạng phổ biến nhất, chiếm khoảng 80% đến 85% ung thư phổi, bao gồm ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư biểu mô tế bào lớn. Chúng được nhóm lại thành NSCLC vì điều trị và tiên lượng của chúng thường giống nhau.

  • NSCLC có gen RET dung hợp chiếm khoảng 1 – 2%.
  • NSCLC có gen MET biến thể loại bỏ exon 14 chiếm khoảng 3 – 4%.
  • NSCLC có gen ROS1 dung hợp chiếm khoảng 1 – 2%.
  • NSCLC có gen ALK dung hợp chiếm khoảng 3 -5%.
  • NSCLC có KRAS G12C đột biến, là một trong những đột biến phổ biến nhất, chiếm khoảng 13% NSCLC.
  • NSCLC có đột biến chèn trên exon 20 của gen EGFR chiếm khoảng 1-2%