Là một ủy ban được thành lập bởi nhà tài trợ, để đánh giá định kỳ tiến độ của một thử nghiệm lâm sàng, dữ liệu an toàn và các biến số hiệu quả quan trọng khác. Ủy ban này có thể khuyến nghị nhà tài trợ nên tiếp tục, sửa đổi hoặc chấm dứt thử nghiệm.