Tế bào gốc chu sản (Perinatal stem cells) là một 3 loại tế bào gốc được các nhà nghiên cứu đã phát hiện trong nước ối cũng như máu dây rốn. Các tế bào gốc chu sản cũng có khả năng biến đổi thành các tế bào chuyên biệt.