Tiêu chuẩn xét nghiệm lâm sàng 

07.08.2023 12:54 sáng

Tiêu chuẩn xét nghiệm lâm sàng (Good Laboratory Practice: GLP), là các tiêu chuẩn được thiết lập nhằm để đánh giá hiệu quả và tính an toàn của dược phẩm, ở giai đoạn thử nghiệm trên các động vật thí nghiệm khác nhau, nhằm nâng cao độ tin cậy của dữ liệu đặc biệt về tính an toàn. 

Trả lời