Deoxyribonucleic acid

11.10.2023 4:26 chiều

Sơ lược

Deoxyribonucleic acid (DNA), là một phân tử mang thông tin di truyền cơ bản, chịu trách nhiệm truyền tải các đặc tính di truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo.

DNA được tìm thấy trong nhân của tế bào, bao gồm cả tế bào của con người. DNA cũng có thể được tìm thấy trong các bào quan như ty thể và lục lạp trong tế bào. Nó mang thông tin di truyền quyết định các đặc điểm và đặc điểm của sinh vật.

Cấu trúc

  • DNA thường có cấu trúc dưới dạng chuỗi xoắn kép, trong đó hai chuỗi nucleotide dài quấn quanh nhau.
  • Các nucleotide bao gồm adenine (A), cytosine (C), guanine (G) và thymine (T).
  • Ghép cặp bazơ: Adenine (A) luôn ghép đôi với thymine (T) và cytosine (C) luôn ghép đôi với guanine (G). Sự ghép cặp cơ sở này rất quan trọng để sao chép DNA và lưu trữ thông tin.

Các ứng dụng của DNA

  • Thông tin di truyền: DNA lưu trữ thông tin di truyền, cho phép truyền các đặc điểm và đặc điểm từ cha mẹ sang con cái.
  • Khoa học pháp y: Phân tích DNA thường được sử dụng trong pháp y để xác định các cá nhân thông qua hồ sơ DNA duy nhất của họ.
  • Công nghệ sinh học: DNA là trung tâm của kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học, cho phép thao tác gene trong sinh vật cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như tạo ra cây trồng biến đổi gene hoặc sản xuất protein trị liệu.
  • Chẩn đoán y khoa: Trình tự và phân tích DNA rất quan trọng để chẩn đoán các rối loạn di truyền và hiểu cơ sở di truyền của bệnh.
  • Nghiên cứu tiến hóa: DNA được sử dụng để theo dõi các mối quan hệ tiến hóa và nghiên cứu lịch sử của các loài thông qua các kỹ thuật như phát sinh chủng loại.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).