First-in-class

23.10.2023 6:53 sáng

“First-in-class” dùng để chỉ một loại thuốc hoặc phương pháp điều trị y khoa mới, độc đáo và đại diện đầu tiên cho một phân loại hoặc nhóm mới. Khi một loại thuốc được mô tả là “First-in-class”, điều đó có nghĩa là nó có cơ chế hoạt động mới và tiên tiến hoặc một cách điều trị một tình trạng cụ thể chưa được khám phá trước đây. Thuật ngữ này thường được sử dụng để làm nổi bật tính chất đột phá của một loại thuốc mới trong nghiên cứu và phát triển y học.