Kháng thể đa dòng

04.09.2023 3:00 chiều

Kháng thể đa dòng (Polyclonal antibodies) là một nhóm kháng thể khác nhau, được tạo ra bởi các tế bào miễn dịch khác nhau để đáp ứng với một kháng nguyên hoặc chất lạ.

Không giống như các kháng thể đơn dòng (monoclonal antibody: mAb) đồng nhất và đặc hiệu với một kháng nguyên, kháng thể đa dòng rất đa dạng và nhận biết được nhiều epitop trên mục tiêu.

Chúng được tạo ra bằng cách cho động vật tiếp xúc với một kháng nguyên. Do bản chất đa dạng của chúng khiến chúng trở nên hữu ích cho các ứng dụng nghiên cứu và chẩn đoán khác nhau, ngay cả khi cần có phản ứng miễn dịch rộng rãi.