TACE

03.11.2023 9:21 chiều

TACE (Transcatheter arterial chemoembolization)

Tham khảo Hóa trị thuyên tắc động mạch qua ống thông