Tế bào T sát thủ

28.09.2023 6:11 chiều

Tế bào T sát thủ (killer T cells)

Tham khảo  Tế bào T gây độc tế bào (Cytotoxic T cell).