siRNA (Small interfering RNA) là một tiểu RNA can thiệp (RNAi), có cấu trúc chuỗi đôi, chiều dài từ 21 đến 23 cặp nucleotide. siRNA sẽ can thiệp vào RNA truyền tin / Messenger RNA (mRNA) bằng cách phá vở (nockdown) mRNA mục tiêu, dẫn đến ngăn chặn sự biểu hiện gen. Cơ chế này được áp dụng vào nghiên cứu cơ bản, trong lĩnh vực sinh học và y học, như một phương pháp đánh bật gen, nhằm ức chế biểu hiện gen, và là phương pháp mới được kỳ vọng trong điều trị lâm sàng.