Đơn hiểu và đồng ý

07.08.2023 12:54 sáng

Mẫu đơn giải thích và đồng ý (Informed Consent form: ICF) được sử dụng trước khi tham gia thử nghiệm lâm sàng, người tham gia sẽ được giải thích đầy đủ để hiểu rõ mục đích và nội dung điều trị của thử nghiệm lâm sàng. Dựa vào đó người tham gia sẽ đưa ra quyết định tự nguyện tham gia hay không. Sự đồng ý sẽ được lưu lại bằng biên bản có chữ ký kèm ngày tháng của người tham gia hoặc người đại diện.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời