Nghiên cứu mù

07.08.2023 12:54 sáng

Nghiên cứu mù (Blind clinical study / Blind study) là một loại nghiên cứu lâm sàng trong đó người thực hiện nghiên cứu (nhà nghiên cứu, thường là bác sĩ) hoặc người tham gia nghiên cứu (bệnh nhân) không rõ ai sẽ được nhận liệu pháp điều trị nào trong chương trình nghiên cứu.

Có 2 loại nghiên cứu mù:

  • Nghiên cứu mù đơn (Single-blind study): là nghiên cứu mà người thực hiện nghiên cứu nắm rõ ai được nhận liệu pháp điều trị đang thực hiện, ngược lại người tham gia không rõ mình đang nhận liệu pháp điều trị nào trong chương trình thử nghiệm.
  • Nghiên cứu mù đôi (Double-blind study): là nghiên cứu mà cả người thực hiện nghiên cứu và người tham gia nghiên cứu không rõ ai đang được nhận liệu pháp điều trị nào trong chương trình thử nghiệm.

Trả lời