Nghiên cứu tiền lâm sàng

07.08.2023 12:54 sáng

Nghiên cứu tiền lâm sàng (Pre-clinical study) hay còn gọi là nghiên cứu phi lâm sàng (Non-clinical study) là nghiên cứu ở mức độ phòng thí nghiệm, sử dụng tế bào hoặc động vật để tìm hiểu xem một loại thuốc mới, thủ thuật hay phương pháp điều trị mới có khả năng hữu ích hay không. Các nghiên cứu tiền lâm sàng được thực hiện trước khi thực hiện bất kỳ nghiên cứu lâm sàng nào trên người.

Trả lời