Nhà tài trợ / Sponsor

07.08.2023 12:54 sáng

Có thể là một cá nhân (ví dụ như nhà nghiên cứu), cơ sở (ví dụ như bệnh viện) hoặc tổ chức pháp nhân (ví dụ như công ty dược) khởi xướng và tài trợ cho một nghiên cứu lâm sàng. Nhà tài trợ không nhất thiết phải là người đứng ra thực hiện nghiên cứu lâm sàng.

Trả lời