Tiêu chuẩn loại trừ

07.08.2023 12:54 sáng

Trong nghiên cứu lâm sàng, không phải người tự nguyện nào cũng được đăng ký tham gia. Nhằm hạn chế các sai số trong quá trình đánh giá kết quả nghiên cứu lâm sàng, người tham gia tự nguyện có thể bị loại nếu có các yếu tố tương ứng với các “tiêu chuẩn loại trừ (Exclusion criteria)” đã được mô tả trong protocol.

 

Trả lời