Tiêu chuẩn loại trừ

07.08.2023 12:54 sáng

Trong nghiên cứu lâm sàng, không phải người tự nguyện nào cũng được đăng ký tham gia. Nhằm hạn chế các sai số trong quá trình đánh giá kết quả nghiên cứu lâm sàng, người tham gia tự nguyện có thể bị loại nếu có các yếu tố tương ứng với các “tiêu chuẩn loại trừ (Exclusion criteria)” đã được mô tả trong protocol.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời