Tỷ lệ đáp ứng khách quan

07.08.2023 12:54 sáng

Tỷ lệ đáp ứng khách quan (Objective response rate :ORR) được định nghĩa là tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng bao gồm tỷ lệ đáp ứng một phần và tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn đối với một trị liệu nào đó dựa theo tiêu chí RECIST (Response Evaluation Criateria Solid Tumor). RECIST là tiêu chí đánh giá được sử dụng phổ biến để hỗ trợ FDA phê duyệt thuốc điều trị ung thư. Việc đánh giá phải được thực hiện mù trung lập (Blinded Independent Central Review: BICR) nhằm mục đích giảm thiểu sai lệch trong đánh giá tỷ lệ đáp ứng.

Trả lời