Ủy ban giám sát dữ liệu độc lập

07.08.2023 12:54 sáng

Ủy ban giám sát dữ liệu độc lập (Independent data monitoring committee: IDMC) là một ủy ban được thành lập bởi nhà tài trợ, để đánh giá định kỳ tiến độ của một thử nghiệm lâm sàng, dữ liệu an toàn và các biến số hiệu quả quan trọng khác. Ủy ban này có thể khuyến nghị nhà tài trợ nên tiếp tục, sửa đổi hoặc chấm dứt thử nghiệm.

Trả lời