Creatine kinase

07.08.2023 12:54 sáng

Creatine kinase (CK) cũng được gọi với tên khác là creatine phosphokinase (CPK).

Trả lời