Hội đồng thẩm định thử nghiệm

07.08.2023 12:54 sáng

Hội đồng thẩm định thử nghiệm (Institutional Review Board: IRB) là hội đồng độc lập bao gồm thành viên y tế, các nhà khoa học và phi khoa học. Hội đồng được thành lập để bảo vệ quyền và phúc lợi của các đối tượng (con người), được tuyển dụng để tham gia vào nghiên cứu được thực hiện dưới sự bảo trợ của một tổ chức. IRB có vai trò thẩm tra các thử nghiệm lâm sàng trên người, trước khi bắt đầu thực hiện. IRB có thẩm quyền phê duyệt, từ chối, hoặc yêu cầu sửa đổi các hoạt động nghiên cứu thuộc thẩm quyền của mình theo quy định. IRB phải có ít nhất 5 thành viên từ các chuyên ngành khác nhau, nhằm đảm bảo đánh giá toàn diện về nghiên cứu con người và các tác động thể chế, pháp lý, khoa học và xã hội.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời