Hướng dẫn thực hiện thử nghiệm lâm sàng

07.08.2023 12:54 sáng

Hướng dẫn thực hiện thử nghiệm lâm sàng (Protocol) là một trong những tài liệu được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng. Tài liệu này mô tả mục đích, thiết kế, phương pháp thực hiện thử nghiệm, cách quản lý các biểu hiện có hại xảy ra trong quá trình thử nghiệm và giải pháp thống kê đối với kết quả thử nghiệm lâm sàng. Ngoài ra, trong tài liệu cũng mô tả tổ chức và trách nhiệm của bên thực hiện thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia thử nghiệm.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời