Nghiên cứu can thiệp lâm sàng

07.08.2023 12:54 sáng

Nghiên cứu can thiệp lâm sàng (Interventional study) hay còn gọi là thử nghiệm lâm sàng. Là một nghiên cứu can thiệp đề cập cụ thể đến tiềm năng của thuốc mới / phương pháp điều trị mới / dụng cụ y khoa mới, được thực hiện trên người mà nó chưa được công nhận trước đó.

Trả lời